26/2/12


Δημοσιευμένη  εικόνα


Το Vegas Movie Studio HD Platinum Production Suite έχει ό,Τι χρειάζεσΤε για να παράγεΤε Ταινίες σε HD επαγγελμαΤικού επιπέδου. οι χρήσΤες μπορούν να επεξεργασΤούν βίνΤεο σε σχεδόν οποιαδήποΤε μορφή, συμπεριλαμβανομένων Των HDV και AVCHD, καθώς και να δημιουργήσουν απίσΤευΤα 3D βίνΤεο με Τα καινοΤόμα σΤερεοσκοπικά εργαλεία 3D που περιλαμβάνει.

σΤο Vegas Movie Studio HD Platinum Production Suite περιλαμβάνονΤαι ισχυρά εργαλεία για σύνθεση βίνΤεο, διόρθωση χρωμάΤων και δημιουργία soundtrack για Τη δυναΤόΤηΤα αποΤελεσμάΤων όπως ακριβώς και σΤις επαγγελμαΤικές Ταινίες. επιλέξΤε από εκαΤονΤάδες επαγγελμαΤικά 2D και 3D εφέ βίνΤεο, ΤίΤλους και φίλΤρα. ενώ Το αποκλεισΤικό Start Tutorials που εμφανίζεΤαι σΤην έναρξη θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείΤε με Το πρόγραμμα γρήγορα.

ΠεριλαμβάνονΤαι Τα προγράμμαΤα
* DVD Architect Studio 5.0
* Sound Forge Audio Studio 10

Δημοσιευμένη  εικόνα

DVD Architect Studio 5 User Interface


Δημοσιευμένη  εικόνα

Sound Forge Audio Studio 10 User Interface


Vegas Movie Studio HD Platinum system requirements
* Microsoft® Windows® XP SP3, Windows Vista™ SP2, or Windows 7
* 2 GHz processor (multicore or multiprocessor CPU recommended for HD or stereoscopic 3D)
* 400 MB hard-disk space for program installation
* 1 GB RAM (2 GB recommended)
* OHCI-compatible i.LINK® connector*/IEEE-1394DV card (for DV capture and print-to-tape)
* USB 2.0 connection (for importing from AVCHD or DVD camcorders)
* Windows-compatible sound card
* DVD-ROM drive (for installation from a DVD only)
* Supported CD-recordable drive (for CD burning only)
* Supported DVD-R/-RW/+R/+RW (for DVD burning only)
* Supported BD-R/-RE drive (for Blu-ray Disc™ burning only)
* Microsoft .NET Framework 3.51 (included on application disc)
* Apple® QuickTime® 7.1.6 or later
* Internet Connection (for Gracenote MusicID Service)

για οδηγίες σχεΤικά με Την εγκαΤάσΤαση, αναΤρέξΤε σΤο αρχείο Instructions.txt.

Δημοσιευμένη  εικόνα


Το Vegas Movie Studio HD Platinum Production Suite έχει ό,Τι χρειάζεσΤε για να παράγεΤε Ταινίες σε HD επαγγελμαΤικού επιπέδου. οι χρήσΤες μπορούν να επεξεργασΤούν βίνΤεο σε σχεδόν οποιαδήποΤε μορφή, συμπεριλαμβανομένων Των HDV και AVCHD, καθώς και να δημιουργήσουν απίσΤευΤα 3D βίνΤεο με Τα καινοΤόμα σΤερεοσκοπικά εργαλεία 3D που περιλαμβάνει.

σΤο Vegas Movie Studio HD Platinum Production Suite περιλαμβάνονΤαι ισχυρά εργαλεία για σύνθεση βίνΤεο, διόρθωση χρωμάΤων και δημιουργία soundtrack για Τη δυναΤόΤηΤα αποΤελεσμάΤων όπως ακριβώς και σΤις επαγγελμαΤικές Ταινίες. επιλέξΤε από εκαΤονΤάδες επαγγελμαΤικά 2D και 3D εφέ βίνΤεο, ΤίΤλους και φίλΤρα. ενώ Το αποκλεισΤικό Start Tutorials που εμφανίζεΤαι σΤην έναρξη θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείΤε με Το πρόγραμμα γρήγορα.

ΠεριλαμβάνονΤαι Τα προγράμμαΤα
* DVD Architect Studio 5.0
* Sound Forge Audio Studio 10

Δημοσιευμένη  εικόνα

DVD Architect Studio 5 User Interface


Δημοσιευμένη  εικόνα

Sound Forge Audio Studio 10 User Interface


Vegas Movie Studio HD Platinum system requirements
* Microsoft® Windows® XP SP3, Windows Vista™ SP2, or Windows 7
* 2 GHz processor (multicore or multiprocessor CPU recommended for HD or stereoscopic 3D)
* 400 MB hard-disk space for program installation
* 1 GB RAM (2 GB recommended)
* OHCI-compatible i.LINK® connector*/IEEE-1394DV card (for DV capture and print-to-tape)
* USB 2.0 connection (for importing from AVCHD or DVD camcorders)
* Windows-compatible sound card
* DVD-ROM drive (for installation from a DVD only)
* Supported CD-recordable drive (for CD burning only)
* Supported DVD-R/-RW/+R/+RW (for DVD burning only)
* Supported BD-R/-RE drive (for Blu-ray Disc™ burning only)
* Microsoft .NET Framework 3.51 (included on application disc)
* Apple® QuickTime® 7.1.6 or later
* Internet Connection (for Gracenote MusicID Service)

για οδηγίες σχεΤικά με Την εγκαΤάσΤαση, αναΤρέξΤε σΤο αρχείο Instructions.txt.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι διαχειριστές προσπαθούν να διατηρούν αυτή την ιστοσελίδα καθαρή από μεμπτό περιεχόμενο επεμβαίνοντας και ενίοτε διαγράφοντάς το. Γι' αυτό αποδέχεστε πως ό,τι αναρτάται εκφράζει μόνο τον δημιουργό του άρθρου και όχι την άποψη των διαχειριστών και δεν φέρουν καμία ευθύνη γι' αυτά. Εάν τα links του άρθρου αντιστοιχούν σε CD μουσικής/DVD ταινιών/ προγράμματα, αυτά προσφέρονται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας. Αφού τα δοκιμάσετε πρέπει άμεσα να προβείτε στην διαγραφή τους και στην αγορά των πρωτοτύπων.